Jesteś tutaj: misters-consulting.pl >Artykuły dla kategorii ‘Biznes

Związek zawodowy

Grupa dobrowolnie zrzeszających się ludzi pracy najemnej, mogą oni stworzyć organizację społeczną, zwaną związkiem zawodowym. Mają one za zadanie obronę interesów pracowników, zmierza również do poprawy ich sytuacji ekonomicznej, społecznej i materialnej. Ważne dla związków zawodowych, jest przestrzeganie kodeksu pracy przez pracodawców, oraz zabieranie o lepsze warunki pracy. Początków związku zawodowego możemy doszukiwać się w Wielkiej Brytanii, około roku 1850, kiedy to pracownicy przemysłu hutniczego i metalowego, połączyli swe siły tworząc pierwszy związek zawodowy. W Polsce organem wykonawczym dla związków zawodowych była Centralna Rada Związków

Tags: ,

Rzecznik konsumentów

Jest to organ ściśle istniejący w strukturze starostwa powiatowego, do zadań rzecznika konsumentów, przynależy udzielanie porad i świadczenia pomocy dla konsumentów, które znajdują się w złym położeniu w sytuacji konfliktowej z przedsiębiorcą, to właśnie oni na ogół są słabszą stroną sprawy. Rzecznik konsumentów współdziała z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta, organami Inspekcji Handlowej, jak i organizacjami konsumenckimi. Rzecznik konsumentów został powołany na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego z 17 listopada 1964 roku. Na dzień dzisiejszy, działania rzecznika regulowane są przez ustawę z dnia 1 stycznia 2009 roku, nie posiada on żadny

Tags: ,

Spółka cicha

Jest formą umowy, bądź też działalności gospodarczej, na mocy której jeden ze wspólników wnoszących wkład majątkowy na rzecz prowadzonego przedsiębiorstwa, w zamian za to wspólnik cichy uczestniczy. Spółka ta jest bardzo zbliżona do spółki komandytowej, są one również nie kiedy mylone, występują jednak znaczące różnice. Spółka cicha jest jedyne stosunkiem obligacyjnym, powstaje ona na mocy umowy zawartej między podmiotem który odpowiada za prowadzenie przedsiębiorstwa, a cichym wspólnikiem. Ta forma spółki była regulowana przepisami z kodeksu handlowego z 27 czerwca 1934 roku. Obecnie jednak regulacja ta jest nieważne, została ona uchylona w czasie g

Tags: ,