Jesteś tutaj: misters-consulting.pl >Artykuły dla kategorii ‘Ekonomia

Iluzja euro

Jest to zjawisko, które pojawia się w momencie, wprowadzenia nowej waluty do obiegu, ostatniego czasu, miało to miejsce w 2002 r. Wpływa on na postrzeganie inflacji pieniądza od jego faktycznego wskaźnika. Proces ten nie jest nadzwyczajny i niespotykany nigdy wcześniej, lecz przy wprowadzeniu euro, nabrało to znacznie większego znaczenia. Zakłada się że przyczyną iluzji pieniądza, można upatrywać się w sytuacji socjologiczno-psychologicznej, jak i aspektu ekonomicznego. Pierwsza z przyczyn odnosi się do trudności w przyswajaniu nowego stanu rzeczy i nominalnego wzrostu cen, wpływ rozgłosu medialnego, jak i stosowanie porównywalnych kursów konwersji. Drugi zaś z wcz

Tags: ,

Stopa bezrobocia

Określa ona stosunek osób bezrobotnych, z ludnością aktywną ekonomicznie, tak zwanego zasobu siły roboczej danej populacji. To wielkość statystyczna obrazująca wielkość bezrobocia w danym kraju. Obliczany może on być na dwa sposoby, pierwszym z nich jest stosunek liczby osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy do zasobu siły roboczej. Drugim z sposobów obliczania, jest relacja liczy osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy, do liczy ludności w wieku produkcyjnym. Rzeczywista stopa bezrobocia dotyczy wszystkich bezrobotnych, przyczyny bezrobocia nie są brane pod uwagę. Jest on zawsze wyższy. Spowodowane może to być brakiem rejestracji osób, bądź odmową

Tags: ,

Bank

W rozumieniu polskiego prawa i ustawy o prawach bankowych, jest on osobą prawną, działającą na podstawie odpowiednich zezwoleń działalności gospodarczej. Do jej głównych zadań należy przyjmowanie depozytów, udzielaniu kredytów oraz innych czynnościach wymienionych w przepisach prawnych w statusie banku. Bank jest instytucją pośredniczącą, są one zaliczane do instytucji zaufania publicznego, umożliwia wykorzystanie środków pieniężnych klientów, którzy mają nadwyżki, przez osoby które mają niedostatek środków kapitałowych. Etymologia słowa bank, odnosi nas do Francji i słowa banque, oznacza ono ławkę przy której handlarze zajmowali się przekazywaniem

Tags: ,