Iluzja euro

Jest to zjawisko, które pojawia się w momencie, wprowadzenia nowej waluty do obiegu, ostatniego czasu, miało to miejsce w 2002 r. Wpływa on na postrzeganie inflacji pieniądza od jego faktycznego wskaźnika. Proces ten nie jest nadzwyczajny i niespotykany nigdy wcześniej, lecz przy wprowadzeniu euro, nabrało to znacznie większego znaczenia. Zakłada się że przyczyną iluzji pieniądza, można upatrywać się w sytuacji socjologiczno-psychologicznej, jak i aspektu ekonomicznego. Pierwsza z przyczyn odnosi się do trudności w przyswajaniu nowego stanu rzeczy i nominalnego wzrostu cen, wpływ rozgłosu medialnego, jak i stosowanie porównywalnych kursów konwersji. Drugi zaś z wcz

Tags: ,

Związek zawodowy

Grupa dobrowolnie zrzeszających się ludzi pracy najemnej, mogą oni stworzyć organizację społeczną, zwaną związkiem zawodowym. Mają one za zadanie obronę interesów pracowników, zmierza również do poprawy ich sytuacji ekonomicznej, społecznej i materialnej. Ważne dla związków zawodowych, jest przestrzeganie kodeksu pracy przez pracodawców, oraz zabieranie o lepsze warunki pracy. Początków związku zawodowego możemy doszukiwać się w Wielkiej Brytanii, około roku 1850, kiedy to pracownicy przemysłu hutniczego i metalowego, połączyli swe siły tworząc pierwszy związek zawodowy. W Polsce organem wykonawczym dla związków zawodowych była Centralna Rada Związków

Tags: ,

Podatek rolny

Jest to podatek, ustalony na podstawie Ustawy o podatku rolnym, z dnia 15 listopada 1984 r. Podstawę opodatkowania, stanowi liczba hektarów przeliczeniowych dla gruntów gospodarstwa rolnego, ustalana jest na podstawie powierzchni, jej rodzajów jak i klasy użytkowej, która wynika z ewidencji gruntów, budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego. Organ odpowiedzialny za sprawy podatku rolnego, to wójt (burmistrz, prezydent miasta). Podatek rolny, jest ustalony na rok podatkowy od osób fizycznych przez decyzję wydaną przez właściwy organ podatkowy ze względu na miejsce położenia gruntów. Płacony jest on w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w

Tags: ,