Jesteś tutaj: misters-consulting.pl >Posts Tagged ‘dąbrowa górnicza biuro nieruchomości

Polityka mikroekonomiczna

Dziedzina należąca do polityki gospodarczej, swoimi działaniami ma na głównie na celu ukierunkowanie na poprawę konkurencyjności gospodarki i zwiększenie jej ogólnej efektywności. W przeciwieństwie do makroekonomicznych, ograniczają się do wybranych dziedzin gospodarki i są adresowane do selektywnie wybranych grup podmiotów systemu gospodarczego. Przejawiają się one w dążeniach państwa do pobudzania lub hamowania rozwoju określonej działalności gospodarczej. Mogą być zatem związane z przemysłem, budownictwem, rolnictwem, transportem i łącznością. Podstawą problemów polityki mikroekonomicznej są realne procesy decyzyjne konsumentów i producentów, a tak

Tags: ,

Podatek bykowy powróci?

Podatek bykowy – co to takiego? W Polsce po 1945 roku była to potoczna nazwa podwyższonej kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych obejmują wyodrębioną grupę społeczną. Były to osoby niezamężne, nieżonate i bezdzietne powyżej określonego przez przepisy prawne wieku. Pomysł, by ponownnie wprowadzić taki podatek do czasu do czasu wraca na salony polityczne. Wskazuje się jak bardzo obciążone są osoby wychowujace dzieci. Wskazuje się również, że dzieci te, gdy dorosną będą pracować na emertury wszystkich – w tym także bezdzietnych singli. Choć cel wydaje się słuszny, pojawia się wiele pytań natury prawnej. Czy nie kłóciłoby się to z konstytucją?

Tags: ,

Kredyt lombardowy dla pilnie potrzebujących gotówki

Kredyt lombardowy bywa zwany kredytem pod zastaw lub kredytem na zabezpieczeniu. To krótkoterminowy kredyt brany pod zastaw papierów wartościowych.Cechą charakterystyczną tego kredytu jest fakt posiadania przez bank przedmiotu stanowiącego zabezpieczenie zobowiązania. W przypadku nie spłacenia zobowiązania przez kredytobiorcę bank może sprzedać zabezpieczenie. Wycena przedmiotu stanowiącego zabezpieczenie dokonywana jest przez specjalistę wskazanego przez bank na koszt kredytobiorcy. Bank liczy się najczęściej z spadkiem wartości zabezpieczenia dlatego kwota kredytu jest niższa niż wartość zastawu. Kredyt lombardowy wiąże się z krótkim okresem spłaty zobowiązan

Tags: ,