Jesteś tutaj: misters-consulting.pl >Posts Tagged ‘kredyt dla zadłużonych bez zdolności kredytowej

Skarb państwa

Może on funkcjonować jako ministerstwo, lub część ministerstwa finansów, Skarb Państwa jest instytucją reprezentującą państwo jako właściciela majątku państwowego w stosunkach cywilno prawnych. Skarb Państwa został zapoczątkowany już w starożytnym Rzymie, gdzie był rozróżnieniem majątku publicznego i prywatnego majątku cesarza. Natomiast w historii Polski, Skarb Państwa został rozdzielony od Skarbu Królewskiego i publicznego, dopiero w 1590 r. Skarb Państwa może być zarządzany przez odrębną instytucję, bądź reprezentowany przez różnych urzędników. Istnieje agencja która zostaje wydzielona do rozporządzania i gospodarowania Skarbem Państwa, jest

Tags: ,

Unia celna

Jest to porozumienie handlowe, w jej ramach, członkowie krajów członkowskich, znoszą między sobą cła oraz inne taryfy w obrotach handlowych oraz ustalają wspólną zewnętrzną politykę handlową. Niższym stopniem unii celnej, jest strefa wolnego handlu, nie obowiązuje w niej żadna wspólna polityka wobec państw trzecich. Zaś wyższym stadium jest wspólny rynek, czyli dodatkowo swobodny przepływ czynników produkcji. Efektami krótkookresowymi utworzenia unii celnej, są efekty kreacji handlu oraz efekt przesunięcia handlu. W dalszym okresie, możemy zaobserwować zmianę skali produkcji, związaną z powiększeniem się rynku. Ów rozrost, nazywany jest korzyścią ze sk

Tags: ,

Kredyt lombardowy dla pilnie potrzebujących gotówki

Kredyt lombardowy bywa zwany kredytem pod zastaw lub kredytem na zabezpieczeniu. To krótkoterminowy kredyt brany pod zastaw papierów wartościowych.Cechą charakterystyczną tego kredytu jest fakt posiadania przez bank przedmiotu stanowiącego zabezpieczenie zobowiązania. W przypadku nie spłacenia zobowiązania przez kredytobiorcę bank może sprzedać zabezpieczenie. Wycena przedmiotu stanowiącego zabezpieczenie dokonywana jest przez specjalistę wskazanego przez bank na koszt kredytobiorcy. Bank liczy się najczęściej z spadkiem wartości zabezpieczenia dlatego kwota kredytu jest niższa niż wartość zastawu. Kredyt lombardowy wiąże się z krótkim okresem spłaty zobowiązan

Tags: ,