Jesteś tutaj: misters-consulting.pl >Posts Tagged ‘ubezpieczenie domu Piaseczno

Stopa bezrobocia

Określa ona stosunek osób bezrobotnych, z ludnością aktywną ekonomicznie, tak zwanego zasobu siły roboczej danej populacji. To wielkość statystyczna obrazująca wielkość bezrobocia w danym kraju. Obliczany może on być na dwa sposoby, pierwszym z nich jest stosunek liczby osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy do zasobu siły roboczej. Drugim z sposobów obliczania, jest relacja liczy osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy, do liczy ludności w wieku produkcyjnym. Rzeczywista stopa bezrobocia dotyczy wszystkich bezrobotnych, przyczyny bezrobocia nie są brane pod uwagę. Jest on zawsze wyższy. Spowodowane może to być brakiem rejestracji osób, bądź odmową

Tags: ,

Finanse publiczne

Są one wyrazem stosunków społecznych i ekonomicznych, powstają w trakcie nieustannych, dynamicznie ujętych procesów gromadzenia dochodów i przychodów na cele publiczne. Dodatkowo obejmują one procesy związane z ich gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem. Wyróżnia się cztery główne funkcje jakie przypisuje się finansom publicznym, pierwszą z nich jest funkcje stabilizacyjna, polega ona na odpowiednim alokowaniu środków, ich redystrybucją oraz podejmowanie dokładnych kontroli, zmierzających ku stabilizacji i zmniejszeniu się bezrobocia, regulowania popytu publicznego. Funkcja redystrybucyjna, odpowiada za odpowiednie dzielenie środków uzyskanych, dla odpowiedniego

Tags: ,

Gospodarka społeczna

Przede wszystkim  gospodarka społeczna oznacza dążenie do takiego układu ekonomicznego i społecznego, który przyczni się do szczęścia i sprawiedliwości. Nadrzedną funkcja gospodarki społecznej polega na zapobieganiu wykluczeniu społecznemu. Jest to okreslony sposób funkcjonowania przedsiębiorstw. W celu realizacji tego typu gospodarki państwo ingeruje w rynek. Dzieje się tak poprzez odpowiednią politykę konkurencji oraz uzupełniania rynku, politykę socjalną i podziałową. Gospodarka ta nie ma być tzw. złotym środkiem pomiędzy socjalizmem a kapitałem. Gospodarka społeczna funkcjonuje w ramach gospoarki wolnorynkowej. Stawia sobie za cel wysoki wzrost gospodarcz

Tags: ,