Jesteś tutaj: misters-consulting.pl >Posts Tagged ‘Wdrożenia RODO w Toruniu

Podatkowa grupa kapitałowa

Utworzona została na podstawie umowy o podatku dochodowym od osób prawnych. Taka grupa zostaje powołana, gdy co najmniej dwie spółki kapitałowe, podpisują umowę, zakładając iż mają one osobowość prawną, która pozostaje w związkach kapitałowych – Wtedy też, powstaje podatkowa grupa kapitałowa. Nie są to jednak jedyne kryteria, które muszą zostać spełnione, aby grupa spółek kwalifikowała się do podatkowej grupy kapitałowej, pozostałe to między innymi, jedna z spółek w grupie, musi stać się spółką dominującą, mając bezpośredni udział w kapitale zakładowym, kapitał takich spółek (który przypada na każdą z spółek), jest nie niższy ni

Tags: ,

Podatek janosikowi -daje biednym a zabiera … biednym?

Nie tak dawno komornik zajął budżet województwa mazowieckiego na poczet podatku janosikowego. Co to jest ten podatek janosikowy? Został on wprowadzony ustawą z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W dużym skrócie jest to obowiązkowa opłata, którą muszą uiścić do budżetu państwa tzw. bogate samorządy na rzecz biedniejszych. Ta opłata to określony odstetek dochodów z tytułu podatków danego samorządu sprzed dwóch lat. Właśnie fakt, że pod uwagę bierze się dochody sprzed dwóch lat a nie z zeszłego roku budzi największe kontrowersje. Nie ma bowiem odniesienia do aktualnego stanu budżetu danego samorządu. Powstała akcja R

Tags: ,

Handel a ekonomia

Ekonomia interesuje się gospodarką i jej zjawiskami. Jednak nie tylko to jest w polu zainteresowania ekonomii. Interesuje się również handlem w szerokim tego słowa znaczeniu – handlem regionalnym, handlem krajowym, handlem światowym. Ekonomia zajmująca się handlem  nazywana jest ekonomiką handlową. Taki przedmiot jest wykładany na kierunku ekonomia na wielu uczelniach w naszym kraju. Ukazuje ona zalezności występujące pomiędzy handlem  a ekonomią. Pokazuje również jak bardzo poszczególne rodzaje handlu (regionalny, krajowy i światowy, handel z różnych branż rynkowych) wpływa na siebie nawzajem. Wpływy te są coraz silniejsze, co wynika z cywilizacyjnego r

Tags: ,